Софийският градски съд спря делото за откриване на производство по несъстоятелност на Левски, заведено от фирмата "Глобал мениджмънт" ЕООД. Това не означава, че то е прекратено, а само че временно е възпрепятствано изпълнението по него, докато съдът не се произнесе по другото дело за несъстоятелност, заведено от фирмата "Титан 77". 

Т.е. до произнасяне по предходното дело няма да се произнесе по иска на "Глобал мениджмънт". От фирмата, която е собственост на мениджъра Николай Жейнов, имат една седмица да обжалват. Ето и каква информация излезе в сайта на Софийския градски съд: 


Търговско дело 2711 от 2018г. По новия ГПК Търговско отделение ТО VI-15 състав
21110 Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Разпореждане за образуване от 27.12.2018г.
Образувано на 27.12.2018г. по Молба за обявяване в несъстоятелност
Входящ документ 167999 от 21.12.2018г.

Молител ГЛОБЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
Ответник ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ АД

Закрито/разпоредително заседание от 3.1.2019
Резултат: Спряно
СПИРА производството по т.д. №2711/2018г. на СГС, ТО, VІ-15 с-в до приключване на производството по т.д. №2390/2018г. на СГС, ТО, VІ-11 с-в с влязъл в сила съдебен акт. 
Определението може да се обжалва от „Глобъл Мениджмънт“ ЕООД с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.